Wierzyciel

Wierzyciel jest to osoba mogąca żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją zobowiązanie rozumiane jako stosunek prawny, w którym stronami są te osoby.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji:

  • Art. 8 Ust. 5: Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
  • Art. 8 Ust. 6: Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
  • Art. 8 ust. 7: Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postano-wienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir.
  • Art. 8 ust. 8: Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się.

Wnioski do pobrania

W celu wszczęcia egzekucji:

wniosek egzekucyjny KM
wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika
wniosek o zabezpieczenie roszczenia

W sprawach alimentacyjnych:

wniosek egzekucyjny KMP
wniosek o wydanie zaświadczenia
wniosku o podwyższenie raty alimentacyjnej