I licytacja ruchomości – 14-9-2018 r. – Czempiń ul. Kolejowa 32 – godz. 12:00

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/434909

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 14-09-2018r. o godz. 12:00 w miejscu położenia ruchomości:
ul. Kolejowa 32 Czempiń
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
1. suszarnia Pedrotti large maxi 220250 E Flesso G0913PL, 2013, kolor czerwony 1 [szt.]. Cena oszacowania: 70 000,00 + VAT (brutto: 86 100,00 zł). Cena wywołania: 52 500,00 + VAT  (brutto: 64 575,00 zł)
2. wózek widłowy Toyota 027FG20 7FG25-16267, prod. 2005 1 [szt.]. Cena oszacowania: 25 000,00 + VAT (brutto: 30 750,00 zł). Cena wywołania: 18 750,00 + VAT (brutto: 23 062,50zł)

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. w przypadku ruchomości o Lp.1. – 8610,00 zł i Lp.2. – 3075,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Art. 879 [Skutki nabycia] Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego suszarnia 2 suszarnia tablica suszarnia wózek -tablica wózekdłużnika.