Ognivo

OGNIVO jest aplikacją internetową umożliwiającą elektroniczną wymianę informacji dotyczących w szczególności rozliczeń.
System OGNIVOSystem składa się z wielu dedykowanych modułów:

  • elektronizacja zgód poleceń zapłaty – obsługuje procesy związane z przyjęciem lub odrzuceniem zgody (odwołania) na obciążenie rachunku z tytułu polecenia zapłaty;
  • przenoszenie rachunków/usług płatniczych – narzędzie umożliwiające bankom terminowe, sprawne i bezpieczne przenoszenie rachunków, w tym wymianę informacji pomiędzy dotychczasowym a nowym bankiem, zapewniając jednoznaczność i bezpieczeństwo przesyłanych danych. Jest to rozwiązanie dedykowane dla banków;
  • reklamacje i zapytania – elektroniczna wymiana zapytań i reklamacji pomiędzy bankami, ZUS, Pocztą Polską i KIR S.A. Zapytania przesyłane są dedykowanymi formularzami zgłoszeń, w których opracowano zakres przekazywanych informacji oraz listę najczęstszych powodów;
  • monitoring sald rozliczeń międzybankowych (związany z systemami rozliczeniowymi ELIXIR® i EuroELIXIR) – umożliwia sprawne zarządzanie płynnością finansową banku. Jego głównym celem jest zapewnienie stałej aktualizacji informacji o saldach i obrotach banków, z podziałem na zlecenia obciążeniowe i uznaniowe. Pozwala to na monitorowanie stanu rozliczeń banku w trakcie przebiegu rozliczeniowego;
  • awaryjne kopiowanie plików BIF – opcja wykorzystywana w sytuacjach awarii dedykowanego łącza do Izby pomiędzy aplikacją oddziałową ELIXIR/EuroELIXIR a aplikacją centralną systemu rozliczeniowego. Moduł umożliwia w prosty sposób eksport/import plików BIF na/z bramki FTP. Jest to rozwiązanie dedykowane dla banków;
  • reklamacje Invoobill – moduł wspierający usługę Invoobill. Służy do komunikacji banków z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

źródło: http://www.kir.com.pl