II – 22.08.2018 r. – 12:00 – Puszczykowo – udział 1/2 części

Jakub Witosławski Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-08-2018 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

udziału dłużnika Wojciecha Nowotnego wynoszącego 1/2 części nieruchomości położonej: ul. Matejki 23, 62-041 Puszczykowo, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW PO2P/00071796/5

Suma oszacowania udziału 1/2 części nieruchomości wynosi 514.350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 342.900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51.435,00 zł. Rękojmia powinna być złożona ( zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) na rachunek bankowy kancelarii: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 49 10202212 0000 5502 0338 7115 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy nieruchomości w dni
powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00 oraz na tydzień przed wyznaczonym terminem licytacji przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32 pok. Wydziale Cywilnym, obejmujące odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KM_924_18_22_8_2018 g.12_00