I Licytacja – 6-9-2018 r. – ul. Jaworowa 47/3 Poznań

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/434796

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO2P/00217607/0

Jakub Witosławski Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-09-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8, odbędzie się
pierwsza licytacja
2/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział w odrębnej własności lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Wojciech Wieczorek. Lokal położony: 61-453 Poznań, ul. Jaworowa 47/3, Poznań, dla którego Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00217607/0

Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 65 066,33zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 799,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 506,63zł. Rękojmia powinna być złożona (zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 49 10202212 0000 5502 0338 7115

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32 pok. Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.