27-6-2019 r. – I licytacja – ul. Czechosłowacka 121/6 w Poznaniu – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Jakub Witosławski Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-06-2019 r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8, odbędzie się
pierwsza licytacja
ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

należącego do dłużnika: Ewa Zwierzchowska, położonego: 61-425 Poznań, ul. Czechosłowacka 121/6, Poznań,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” dla którego Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00119447/3.

Suma oszacowania wynosi 213 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 425,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 390,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona (zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 49 10202212 0000 5502 0338 7115

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.