21-3-2019 r. – I Licytacja nieruchomości – udział 1/2 części – os. Stare Żegrze 180/21, 61-249 Poznań

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Zastępca Jakub Witosławski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Jacek Iwański, położonej przy os. Stare Żegrze 180/21, 61-249 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00239100/6.
Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega udział 1/2 części należący do dłużnika: Jacek Iwański

Suma oszacowania wynosi 186 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 987,50 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 665,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO B.P. 49 1020 2212 0000 5502 0338 7115.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mieszczącym się pod adresem: Al. Marcinkowskiego 32, Poznań, 61-745 Poznań.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/460119