20-12-2018 r. – I licytacja – ul. 28 czerwca 1956 r. 285B/20 Poznań

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Jakub Witosławski Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda Ewa Tamara Szuber-Bednarz Zastępca Jakub Witosławski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8, odbędzie się:

pierwsza licytacja
lokalu użytkowego stanowiącego lokal niemieszkalny – budynek gospodarczy w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

położonego: 61-481 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 285B/20, dla którego Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00273049/0.

Suma oszacowania wynosi: 70.400,00 zł
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 52.800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.400,00zł. Rękojmia powinna być złożona zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika sądowego: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 49 10202212 0000 5502 0338 7115.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda przy Al. Marcinkowskiego 32 odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/447872