19-6-2019 r. – I licytacja – ul. Przemysłowa 47/4 w Poznaniu – odrębna własność lokalu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO2P/00067343/4

Jakub Witosławski Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-06-2019r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości należącej do dłużnika: Wojciech Twardosz, stanowiącej odrębną własność lokalu położonej: 61-541 Poznań, Przemysłowa 47/4, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00067343/4.

Suma oszacowania wynosi 238 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 830,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona ( zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.: 49 10202212 0000 5502 0338 7115.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:30 oraz przeglądać operat szacunkowy w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32 pok. Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.